e-Zásilka

Konec objemných emailových příloh ...

Všeobecné smluvní podmínky užívání


Odesláním souboru na server e-Zásilka.cz souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Provozovatelem služby e-Zásilka.cz je Jiří Erben, 248, 471 11 Horní Libchava, IČ: 88507416 zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen "provozovatel").

"Uživatel" je fyzická či právnická osoba, která využívá služeb provozovatele.

Služba umožňuje uživateli ukládat informace do úložného prostoru provozovatele, který je  zároveň volně přístupný i ostatním uživatelům. Služba neumožnuje vyhledávání souborů.

Pro využití služby je nutná registrace uživatele a uhrazení registračního poplatku. Před samotným odesláním zásilky se uživatel musí seznamit s těmito podmínkami a souhlasit s nimi, jinak není možné zásilku odeslat.

Uživatel je při registraci povinen vyplnit pravdivé, aktuální a úplné údaje, které jej identifikují jako uživatele služby. Firemní zákazníci vyplní také své fakturační údaje a kontaktní osobu.

Obsah souborů ukládaných uživatelem na server provozovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České Republiky, zejména je zakázáno ukládat jakékoliv pornografické materiály, autorsky chráněná díla, atd.

Uživatel nesmí žádným způsobem pozměňovat obsah serveru e-Zásilka, omezovat jeho provoz či jakkoliv do něj zasahovat.

Uživatel nesmí poskytnout své registrační údaje třetí osobě. V případě zneužití těchto údajů nese plnou odpovědnost za případný vznik škody.

Uživatel má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od zaplacení registračního poplatku. Jeho uživatelský účet bude zrušen a registrační poplatek mu bude navrácen v plné výši, nejpozději do 30ti dnů. Po uplynutí 14ti denní ochranné lhůty je registrační poplatek nevratný a záleží pouze na vůli uživatele, zda bude služeb provozovatele využívat.

Uživatel má právo uplatnit reklamaci výpadku služeb, pokud se nejedná o plánovaný výpadek (zpravidla v nočních hodinách). Pokud výpadek přetrvává déle než 24h, může uživatel požádat o bezplatné prodloužení licence a to o 1 týden za každý 1 den prokazatelného výpadku služeb. Reklamaci nelze uplatnit v případě zásahu vyšší moci, tj. přírodní katastrofy, požáry, atd.

Provozovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Provozovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání souborů nahraných uživatelem, dozví-li se o protiprávnosti obsahu ukládaných informací.

Provozovatel se zavazuje chránit veškeré údaje uživatele získané při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost provozovatele poskytnout informace o uživateli, který na server e-Zásilka nahraje soubory s protiprávním obsahem, orgánům činným v trestním řízení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost serveru e-Zásilka a rychlost připojení. Provozovatel neprovádí zálohu dat vložených uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takových dat. Zálohu dat umístěných na serveru e-Zásilka si zajišťuje uživatel svými vlastními prostředky.

Pokud se uživatel dopustí porušení těchto podmínek, je provozovatel oprávněn po předchozím upozornění jeho registraci zrušit a to bez náhrady zůstatkového období.

Jakákoliv komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá výhradně elektronickou formou a to pomocí elektronické pošty (emailu).

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užívání, o čemž uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dní před jejich změnou. Pokud se uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním podmínek souhlasí. V případě nesouhlasu uživatele se změněným zněním podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení registrace.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 20.08.2012.